Obchodní podmínky

účinné od 25.5.2020

Přihlášení a registrace

 • Přihláška na seminář se podává prostřednictvím online formuláře umístěného na www.loonadanceacademy.cz - záložka Semináře/aktuální kurz.
 • Po odeslání webové přihlášky na seminář se účastnici/účastníkovi zobrazí na webovém rozhraní automaticky potvrzení rezervace potvrzující registraci na daný seminář a po uhrazení zálohy nebo celého kurzovného (uvedeno v anotaci daného kurzu) jsou zaslány bližší informace a instrukce k semináři zhruba 7 dní před danou akcí.
 • Účastnice/účastník tímto bere na vědomí, že semináře jsou kapacitně omezeny; nicméně, online formulář umožní účastnici/účastníkovi podat přihlášku i na seminář, jehož kapacita již byla vyčerpána. Po podání své přihlášky je však účastnice/účastník zařazen/a na seznam náhradníků, přičemž je o této skutečnosti informován/a emailem.
 • V případě, že účastnice/účastník omluví svoji účast na semináři, písemně emailem na academy@loona.cz či telefonicky na tel. čísle +420 736761604 14 dní před začátkem semináře nebo neuhradí v uvedené lhůtě zálohu za seminář, uvolňuje se místo této účastnice/účastníka, přičemž je toto uvolněné místo nabídnuto náhradnici/kovi prioritně podle doby podání její/jeho přihlášky. O uvolnění místa na semináři je náhradník/náhradnice informován/a emailem.

Platby za semináře pro veřejnost a rezervace

Platba za seminář probíhá zasláním zálohy - výše zálohy je uvedena v aktuální anotaci akce nebo úhradou celé výše hodnoty kurzu, na podnikatelský účet uvedený v anotaci dané akce, s uvedením svého jména, názvu semináře a datumu jeho konání ve zprávě pro příjemce.
Účastnice/účastník na místě hradí zbývající část ceny semináře v případě zaslání rezervační zálohy.

Účastnice/účastník svou platbou zálohy nebo úhradou celé výše kurzovného si rezervuje své místo a závazně tak potvrzuje tím svou účast.

Storno podmínky

V případě zrušení své účasti maximálně 10 dní do akce, na kterou se účastník/ice přihlásil/a je účtován storno poplatek 10% z poslané zálohy nebo 5% z uhrazeného celého kurzovného a zbývající část je zaslána do 30 ti dní zpět na účet účastníka/ice.

Záloha je nevratná a je tak storno poplatkem při zrušení rezervace své účasti na semináři a to bez ohledu na důvody zrušení nejpozději 9 dní před rezervovanou akcí. V případě úhrady celého kurzovného předem je storno poplatkem 30% z celé výše kurzovného, zbývající část je do 30-ti dní vrácena účastnici/ účastníkovi zpět.

V případě nemoci, doložené lékařským oznámením, je záloha nebo uhrazené celé kurzovné účastnici/účastníkovi posláno zpět a je účtován storno poplatek, který činí 10% z poslané zálohy nebo 5% z uhrazené celé částky kurzovného. Zbývající část zálohy nebo kurzovného je do 30 dní vrácena účastníkovi/ci zpět. Nebo lze zálohu či celé kurzovné převézt na účast v jiném semináři pořádaným Loona Dance Academy s.r.o.

Storno poplatek se neúčtuje v případě, že účastnice/účastník najde sám za sebe náhradníka/nici.

Účastnice/účastník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Loona Dance Academy s.r.o. si vyhrazuje možnost z organizačních a provozních či jiných závažných důvodů kdykoli změnit místo, den konání či cenu semináře nebo seminář zrušit.
Registrované účastnice/účastníci v tomto případě budou obeslané emailem, dle potřeby kontaktované telefonicky, přičemž s těmito účastnicemi (ky) bude domluveno, zda využijí jiný termín, jiný seminář, nebo zda využijí možnosti vrácení své platby do 30-ti dnů.


Převzetí vlastní odpovědnosti

Účastnice/účastník se zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost.
Účastnice/účastník po celou dobu trvání semináře nese za sebe a své jednání plnou zodpovědnost.
Je -li účastnice těhotná - v raném stadiu těhotenství, zavazuje se před začátkem semináře o této skutečnosti lektorku informovat, aby lektor/ka mohla přizpůsobit použité techniky jejímu stavu.
 • Je- li účastnice/účastník v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením na seminář o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku a spolu s ní rozhodnout o své účasti.
  Účastník/účastnice si je vědom/a, že v průběhu semináře může být vystaven/a fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že seminář není lékařskou či psychoterapeutickou péčí a že se jej účastní na své vlastní riziko a odpovědnost. Semináře spol. Loona dance academy s.r.o.  jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie.
 • Účastnice/ účastník bere na vědomí, že pokyny v průběhu semináře jsou pro účastnici//účastníka pouze návrhy, kterými se účastnice/účastník řídí dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost.
 • Účastnice /účastník prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produtků, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky na průběh semináře či není jinak vážně zdravotně indisponován/a.
 • Účastnice/ účastník bere na vědomí, že lektorka je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice/účastníka na semináři. V takovém případě bude platba za seminář navrácena. Rozhodne-li se účastnice /účastník v průběhu semináře přerušit svoji účast z jakéhokoliv důvodu, platba za seminář se nevrací.

Ochrana a souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s případným pořízením obrazového záznamu semináře pro referenční účely lektora. Zároveň se zavazuji, nepořizovat na semináři žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.

 • Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů (Zásady zpracování os. údajů) poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze nebo odvoláním, která je ve vlastnictví Loona dance academy s.r.o. (IČO 04826141) a Lucie Kupcové, Loona (IČO 72768541 ) a které budou použité výhradně na rozesílání pozvánek, novinek projektu Loona.
 • Odběr těchto pozvánek, novinek a vyřazení mých osobních a kontaktních údajů z databáze vlastníka Loona dance academy s.r.o. a Lucie Kupcové (Loona) lze kdykoliv odvolat písemně na emailové adrese academy@loona.cz. Následně budou vyřazené všechny údaje účastnice/účastníka z databáze vlastníka Loona dance academy s.r.o, Lucie Kupcové, Loona do 30 dní ode dne, kdy odvolání souhlasu je doručeno vlastníkovi databáze.
 • Vlastník databáze je povinen zajistit, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely a vyloučit předání těchto údajů třetí osobě bez písemného souhlasu účastnice.
 • Potvrzuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné.
 • Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna/schopen za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá/lý k právním jednáním a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými podmínkami mé účasti na semináři podrobně seznámila, jsou mi plně srozumitelné a svůj výslovný souhlas projevuji odesláním přihlášky.