Všeobecné obchodní podmínky

účinné od 11.6.2022

Základní ustanovení:
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Loona Dance Academy s.r.o., Křižíkova 67, Praha 8, 186 00, IČO: 04826141 a účastníky kurzů, výcviků, členů klubu a dalších akcí, (dále jen Účastník), které pořádá projekt Loona Dance Academy, s.r.o. 

Loona Dance Academy, s.r.o., Křižíkova 67, Praha 8, 186 00, IČO: 04826141 provozující webové stránky www.loonadanceacademy.cz, pořádající akce, veřejné kurzy, výcviky, poskytující služby v oblasti prodeje online kurzů či členského klubu pod obchodní značkou Loona Dance Academy. Kontaktní údaje: academy@loona.cz

Přihlášení a registrace na veřejné kurzy a výcviky:

 • Přihláška na kurz se podává prostřednictvím online formuláře umístěného na www.loonadanceacademy.cz.
 • Po odeslání webové přihlášky je nutné provést platbu prostřednictvím služby Gopay nebo odesláním platby bankovním převodem na bankovní účet spol. Loona Dance Academy, s.r.o. - č.ú: 2800949571/2010.
 • Zaškrtnutím volby "Souhlasím s Obchodními podmínkami a se Zpracováním osobních údajů." a kliknutím na tlačítko "Rezervovat" Účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.
 • Automaticky Účastníkovi je zaslán potvrzující email o jeho rezervaci a doklad o platbě.
 • Pokud není platba události, na kterou se účastník přihlásil, zaplacena do 24 hodin ode dne odeslání rezervace, může být přihláška stornována. O stornování přihlášky je Účastník informován prostřednictvím e-mailu, který zadal při přihlašování.
 • Případné pokyny ke kurzu jsou automaticky uvedené v samotné anotaci kurzu.
 • V případě výcviků jsou do 7- mi dní Účastníkovi zaslány bližší informace k výcviku - studijní plán, případně Dohoda o studiu.
 • V případě některých seminářů jsou maximálně 7 dní před konáním semináře zaslány na jeho zadanou emailovou adresu bližší informace k semináři, tato informace je zveřejněna v anotaci kurzu.

Přihlášení do akademického členského klubu:

 • Přihlašovací a platební podmínky členského klubu se řídí dle samostatného dokumentu Podmínky členství.

Přihlášení do online kurzu:

Platební podmínky:
Platba za kurz, výcvik probíhá:
- standartním bankovním převodem na bankovní účet Pořadatele Loona Dance Academy s.r.o. uveden, specifikován v anotaci akce.
- kartou online podle pokynů u dané události prostřednictvím platformy Fapi, která zajišťuje prodejním systémem kurzů a výcviků kupujícímu daňový doklad, která slouží jako doklad o zakoupení objednaného programu.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay.

Online platby zajišťuje platební brána GoPay. Poskytovatel služby, společnost GoPay, je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768. Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030. Email: podpora@gopay.cz, Tel.: +420 387 685 123

Ke každé platbě bankovním převodem a kartou online je Účastníkovi automaticky ihned po platbě zasláno, na uvedený email v přihlášce, potvrzení o rezervaci místa a daňový doklad- faktura.

 • V případě zmeškání či zrušení své účasti na kurzu se platba nevrací. Účastník však může za sebe najít náhradníka nebo si zvolit jako náhradu v plné výši jiný kurz z www.loonadanceacademy.cz.
 • V případě vyšší ceny nahrazovaného kurzu je Účastník povinen doplatit cenový rozdíl kurzu. O této skutečnosti informuje pořadatele na academy@loona.cz
 • V případě nemoci, doložené lékařským oznámením, je kurzovné Účastníkovi posláno zpět a je účtován storno poplatek, který činí 10% z uhrazené celé částky kurzovného. Storno poplatek je použit na úhradu nákladů spojených s platebním systémem GoPay a administrativní nebo organizační činnosti Pořadatele.

Zrušení účasti na výcviku a storno podmínky:
- pro výcvik: Facilitátorka ženských skupin, Instruktorka tance a Trenér/ka tanečních disciplín.

 • rezervační záloha znamená, že je uhrazená částka nevratná. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.
 • storno poplatek do 20.8. pro 1. splátku je 20% z ceny, zbývající část bude zaslána do 30-ti dní zpět.
 • storno poplatek po 20.8. je 100 % ze zaslané 1. splátky a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha i první splátka je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.
 • Účastník má právo podat Pořadateli reklamaci/stížnost na jakýkoliv kurz či jinou událost pořádanou Pořadatelem. Konkrétně na metodu výuky lektora a/nebo organizaci události.
 • Reklamaci/stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to e-mailem na academy@loona.cz
 • Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat: jméno, příjmení a rodné číslo nebo číslo OP Účastníka a popis předmětu reklamace/stížnosti. Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání a vyřízení reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.
 • Pořadatel je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od Účastníka, pokud se Pořadatel s Účastníkem nedohodli na delší lhůtě. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena na výše uvedenou adresu.
 • Pořadatel prověří předmět reklamace/stížnosti a pokud ji uzná za relevantní navrhne adekvátní řešení či kompenzaci. Finanční kompenzace může proběhnout formou vrácení peněz za akci (v plné nebo částečné výši), které se reklamace týká, nebo formou slevy na další akci.
 • Po vyřízení reklamace bude Pořadatel Účastníka informovat o vyřízení reklamace e-mailem a vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Převzetí vlastní odpovědnosti:

 • Účastník se zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost.
 • Účastník po celou dobu trvání kurzu nese za sebe, své zdraví a své jednání plnou zodpovědnost.
 • Je -li účastnice těhotná - v raném stadiu těhotenství, zavazuje se před začátkem pohybového kurzu o této skutečnosti lektora/ku informovat, aby lektor/ka mohla přizpůsobit použité techniky jejímu stavu.
 • Je- li Účastník v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byl, zavazuje se před přihlášením na kurz či výcvik o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektora/ku a spolu s ní rozhodnout o své účasti.
Účastník si je vědom, že v průběhu kurzu může být vystaven fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že kurzy a výcviky nejsou lékařskou či psychoterapeutickou péčí a že se jej účastní na své vlastní riziko a odpovědnost. Kurzy a výcviky spol. Loona Dance Academy, s.r.o.  jsou formou výuky, vzdělávání osobního rozvoje a spirituální terapie.
 • Účastník bere na vědomí, že pokyny v průběhu kurzu jsou pouze návrhy, kterými se Účastník řídí dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost.
 • Účastník prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produktů, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky na průběh kurzu či není jinak vážně zdravotně indisponován.
 • Účastník bere na vědomí, že lektor/ka je na základě vlastního uvážení oprávněn/a ukončit účast jakékoliv Účastníka na kurzu a stejně tak Pořadatel je na základě vlastního uvážení oprávněn ukončit účast jakéhokoliv Účastníka na výcviku, který Pořadatel pořádá.
V takovém případě bude platba za kurz navrácena a vystaven Opravný doklad k vydané faktuře za kurz.
Rozhodne-li se Účastník v průběhu kurzu přerušit svoji účast z jakéhokoliv důvodu, platba za kurz se nevrací. 
V případě ukončení účasti na výcviku rozhodnutím Pořadatele bude platba za aktuální seminář Účastníkovi navrácena a ukončena Dohoda o studiu a vystaven Opravný doklad k vydané faktuře za výcvik.
 • Účastník bere na vědomí, že pokud se rozhodne kdykoliv v průběhu studia výcviku přerušit svoji účast z jakéhokoliv důvodu, platby za předešlé semináře se nevrací. V takovém případě bude individuálně s Účastníkem posouzen důvod ukončení studia a podán Pořadatelem návrh na vyrovnání ušlých zisků Pořadatele.

Loona Dance Academy si vyhrazuje právo:

 • Účastník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Loona Dance Academy, s.r.o. a si vyhrazuje možnost z organizačních a provozních či jiných závažných důvodů kdykoli změnit místo, cenu, volbu jiného lektora, den konání v případě nemoci či jiných závažných důvodů nebo kurz zrušit.
 • Registrovaný Účastník v tomto případě bude informován telefonicky nebo emailem, přičemž s tímto Účastníkem bude domluveno, zda využije jiný termín, jiný kurz, nebo zda využije možnosti vrácení své platby do 30-ti dnů.
 • Organizátor Loona Dance Academy, s.r.o. je dle vlastního uvážení oprávněn vybírat na základě zaslaných přihlášek a dotazníků jakékoliv Účastníky do kurzu, výcviku. V případě nepřijetí Organizátorem přihlášky zájemkyně do kurzu, výcviku bude uhrazená rezervační záloha na kurz, výcvik navrácena zájemkyni do 7 dní zpět na její bankovní účet společně s dobropisem.
 • Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů - Zásady zpracování osobních údajů poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze nebo odvoláním, která je ve vlastnictví Lucie Kupcové - Loona, IČO 72768541  a Loona Dance Academy, s.r.o., IČO: 04826141, které budou použité výhradně na rozesílání pozvánek, novinek projektu Loona.
 • Odběr těchto pozvánek, novinek a vyřazení mých osobních a kontaktních údajů z databáze vlastníka Lucie Kupcové - Loona, Kuželova 572, Praha 9, 199 00, IČO: 72768541 a Loona Dance Academy, s.r.o. Křižíkova 67, Praha 8, 186 00, IČO: 04826141, lze kdykoliv odvolat písemně na emailové adrese academy@loona.cz. Následně budou vyřazené všechny údaje účastnice/účastníka z databáze vlastníka Lucie Kupcové - Loona a Loona Dance Academy, s.r.o. do 30 dní ode dne, kdy odvolání souhlasu je doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze je povinen zajistit, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely a vyloučit předání těchto údajů třetí osobě bez písemného souhlasu účastnice.

 • Souhlasím s případným pořízením obrazového záznamu kurzu pro referenční účely lektora a pořadatele např. na webu, sociálních sítích a propagačních materiálech. Zároveň se zavazuji, nepořizovat na semináři žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.
 • Potvrzuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné.
 • Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna/schopen za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá/lý k právním jednáním a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými podmínkami mé účasti na semináři podrobně seznámil/a, jsou mi plně srozumitelné a svůj výslovný souhlas projevuji odesláním přihlášky.

Přihláškou stvrzujete z důvodu ochrany naší školy - Loona Dance Academy s.r.o. před zažalováním z újmy na zdraví fyzickém nebo psychickém.

Charakter výuky na výcvicích Loona Dance Academy: tanec, cvičení není fyzicky nijak náročné, nicméně emoční zátěž a energetická změna může být významná a to jak k lepšímu, tak přechodně k horšímu, stejně jako může nastat přechodné zhoršení potíží Vašeho pohybového aparátu, ženských orgánů či močového měchýře.

UPOZORNĚNÍ: bez souhlasu těchto VOP není studium na LDA možné.