Lektorský výcvik pro ženy

Rekvalifikace Trenérka tanečních technik
Certifikovaná lektorka Loona dance pro dívky 9 - 14 let
Prožitkový dívčí taneční koncept - dívčí kroužek

 • Celé studium je v rozsahu 297 výukových hodin.
 • Nástavbové studium pro lektorky LD je v rozsahu 117 výukových hodin. 

Organizátorem kurzu je Loona Dance Academy, s.r.o.

Nástavbový výcvik: sebezkušenostní prezenční a distanční studium tanečního konceptu Loona dance pro dívky 9 - 14 let a jeho filosofie zakončené praktickou zkouškou a následným vydáním certifikátu s názvem LEKTORKA LOONA DANCE DÍVKY se stálou licencí, s licenčním poplatkem 4000 Kč ročně. Licenční poplatek lze hradit i samostatně bez licenčního poplatku na taneční metodu Loona Dance v případě, že lekce LD pro ženy nechcete vést.
V rámci licence je užívání názvu Loona Dance dívky, taneční metody, logo, propagační fotografie, marketingové materiály pro start profese, metodické skladby lekcí LDD, celoroční lektorská podpora centrály a autorky v uzavřené skupině, při zájmu refresh kurz/lekce LDD.

Vydaný certifikát s názvem Lektorka Loona Dance dívky opravňuje k vedení individuálních a skupinových lekcí jako mimoškolské vzdělávání, také v tanečních a sportovních zařízeních, relaxačních centrech a podobných zařízení.

Nábor do lektorského výcviku lektorky/ průvodkyně dívčích skupin probíhá formou vyplněné přihlášky se vstupním dotazníkem a úhradou školného.

Jsou přijaty přihlášky pouze akreditovaných lektorek Loona Dance - starších 25 let, dosažené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou i výučním listem, proto
výcviku předchází studium základního výcviku Loona Dance s úspěšným složením závěrečné zkoušky - podrobné info k výcviku zde.

Cíle LDD

 • Mimoškolní aktivita - taneční kroužky - centra tance, taneční studia, kulturní domy apod. - rozšíření povědomí o prožitkovém tanci pro dívky a jeho preventivním a blahodárném uvolňujícím účinku na dívky v čase - před první menstruací a v jejím průběhu. 
 • Zkvalitnění výchovně - vzdělávacího procesu zaměřeného na dívky, pomoc učitelům při výuce a zvládání třídnických povinností. Prevence sociálně - patologických jevů, rozvoj osobnosti, přijetí menstruačního cyklu a vše, co je s ním spojené.
 • Obohacení výuky - je možné zahrnout do hodin tělesné výchovy, občanské nauky, hudební výchovy, třídnických aktivit, také jako mimoškolní, doplňkovou aktivitu.
  Časový rámec: 1,5 hod. (v případě 45min. klasické vyučovací jednotky tedy 90min.)
  Prostor: školní klubovny, tělocvičny, relaxační místnosti.

Záměr této taneční metody


Vycházíme z důležitosti prevence negativních jevů spojených s nástupem menstruace včasným navedením dívek tak, aby v den nástupu první menstruace došlo k co nejmenšímu odporu vůči sobě samé, vytváří prostor pro zklidnění, pochopení sebe samé k začlenění do kolektivu a harmonizaci vztahů.
LDD se snaží pomoci dívkám cítit se dobře ve svém těle, cítit se pochopena. Všechna cvičení probíhají s přihlédnutím na psychický a fyziologický vývoj daného věku a jsou postavená na připodobněních, příbězích a dramatizaci. 
Dále celou koncepci provází speciálně vytvořené taneční pohyby vycházející z LD. Pracujeme s relaxačními technikami, kresbou a hlasem...
LDD je o prožitku, který dívkám velmi pomáhá na jejich cestě k dospělosti, čímž dochází k fixaci na podvědomé, nikoliv jen vědomé úrovni.

Zdroj ilustrace: www.kalisek.cz

Obsah nástavbového výcviku

 • metodika a didaktika, vedení tanečního konceptu LDD - 9 - 14 let
 • znalosti vedení relaxací a tvořivých imaginací pro dívky
 • základní principy a pravidla vedení závěrečného sharingu pro dívky
 • bioenergetika, psychohygiena - jak pracovat s emocemi, vědomá práce s tělem
 • vývojové a hormonální proměny a zvláštnosti věku 9 - 14 let
 • cykličnost ženy - dívky, menstruační cyklus pohledem 4 archetypů, téma menarché
 • sebepéče - tématika vnitřního dítěte - prožitková práce
 • znalosti k prevenci sociálně patologických jevů u dívek
 • metodika na zvládání stresu, krize a konfliktních situací v dívčí skupině, lektorka - dítě

Výcvikem provází Mgr. Jitka Sondová - spoluautorka konceptu Loona Dance pro dívky 9-14 let

Přínosy

Pro průvodkyně dívčích skupin - budoucích lektorek 

 • práce se svým tělem, porozumění některým tělesným pochodům
 • osobnostní posun a sladění fází vnitřního dítěte do větší harmonie, princip přepisu limbického otisku 
 • odpočinek, relaxace, příjemné a podpůrné prostředí skupiny, inspirace
 • odborné znalosti pro vedení taneční lekce - v rámci mimoškolních kroužků a zájmových aktivit

Pro dívky 9 - 14 let

 • zkvalitnění vztahů mezi dívkami
 • prevence sociálně patologických vztahů
 • zlepšení koncentrace při výuce
 • zvládnutí menstruace a psychických vlivů s nimi spojenými
 • pravidelná práce (LDD lekce) s těmito jevy vede k posunům, je potřeba pracovat kontinuálně, nikoliv nárazově
 • chování a vystupování vůči autoritám - vlastní autorita a respekt ostatních
 • cesta k udržení dívek v pohybu a zdravé práci se svým tělem
 • snadnější začlenění do kolektivu
 • rozvoj sebeúcty a zdravého přístupu sama k sobě - prevence sebepoškozování i ostatních

Z pohádky Odvážná Vaiana
Z pohádky Odvážná Vaiana

Rozsah výuky a termíny nástavbového výcviku:

Hodinová dotace: 117 výukových hodin.
Místo výuky: Sál Orbis, Křižíkova 67, Praha 8
Začátek výuky: 7.2.2026
Závěrečné zkoušky: 13. - 14.6. 2026
Termíny víkendů v roce 2026: 1 víkend za měsíc
Výuka nástavbového výcviku probíhá v termínech: 7.- 8.2., 7.- 8.3., 11.- 12.4., 9.-10.5. v roce 2026
+ praxe ve skupinkách 30.-31.5. 2026
+ doporučený prožitkový seminář na téma vnitřní dítě s Mgr. Tamarou Melissou - termín bude domluven společně se skupinou v případě zájmu
+ základní kurz - pedagogické minimum - zájemkyně si zajišťuje sama v případě, že nemá pedagogické vzdělání.

Semináře začínají v sobotu v 10 - 18h., končí neděle, časově 9 - 17h. 
Podrobný studijní plán bude zaslán po uhrazení školného.
Možnost noclehu 250 Kč/noc ve studiu Orbis.
Kontakt pro dotazy a jiné - academy@loona.cz

V rámci studia získáte • výuková skripta, seznam doporučené studijní literatury
 • doporučení hudebního doprovodu k lekcím (hudba určená pro LDD)
 • hotové vizualizace - relaxace pro lekce LDD jako začátečnická podpora
 • začátečnická podpora a supervizní skype sezení první s 50% slevou s autorkou Jitkou Sondovou
 • postgraduální kurzy a opakovací workshopy s výraznou cenovou slevou
 • oficiální logo Loona dance dívky pro užití v rámci licence a propagační fotografie, materiály pro start

Cena a způsob platby

Cena nástavbového výcviku: 30.000 Kč, rezervační záloha je 10.000 Kč, zbývající část lze uhradit ve 2 splátkách, kontaktujte nás v tomto případě na academy@loona.cz
Cena celého výcviku Loona Dance a Loona Dance dívky celkem: 91.000 Kč
Uzávěrka přihlášek: 30.8.2024
Uzávěrka přihlášek pro akreditované lektorky Loona Dance: 10.1.2026

Storno podmínky:

 • V případě zrušení své účasti je storno poplatek 5% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 2 měsíce před konáním výcviku je storno poplatek 30% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 1 měsíc před konáním výcviku je storno poplatkem celá rezervační částka a 1.splátka školného a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že Účastník najde za sebe náhradnici, zaplacená částka je do 30- ti dní vrácena zpět, snížená o storno poplatek ve výši 500 Kč za organizační a účetní úkony.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.

Foto z pilotního výcviku Loona dance dívky, r. 2022, certifikované lektorky LDD.

Rezervuj si své místo v ročníku 2026

Pro zájem o studium vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme zpět s dalšími formalitami.