Podmínky účasti na LDA 2

výcvik pro pokročilé

Přihlášení a registrace

Přihláška na LDA se podává prostřednictvím online formuláře na www.loonadanceacademy.cz
V případě volné kapacity v LDA 2 je po odeslání přihlášky na LDA účastnici odeslán potvrzující email o registraci na LDA 2.

V případě, že účastnice omluví svoji účast na LDA 2, písemně emailem na academy@loona.cz či neuhradí do 15.1. 2021 rezervační zálohu (dále jen Platba a úhrada), uvolňuje se místo této účastnice, přičemž je toto uvolněné místo nabídnuto náhradnici prioritně podle doby podání její přihlášky. O uvolnění místa na LDA 2 je náhradnice informována emailem.

Platba a úhrada

1. PLATBA REZERVAČNÍ ZÁLOHY na studium na LDA 2 probíhá zasláním 5000 Kč ihned po přihlášení, nejpozději do 15.1. 2021 na bankovní účet: FIO banka: 2800949571/2010 s uvedením svého jména a názvu LDA2 ve zprávě pro příjemce. 
Účastnice je poté vyrozuměna emailem o potvrzení její rezervace na LDA.

2. ostatní platby jsou hrazené na základě vydané faktury na bankovní účet: FIO banka: 2800949571/2010 s uvedením svého jména a názvu LDA 2 ve zprávě pro příjemce
v těchto termínech:
1. splátka 3000 Kč je splatná k 15.4.2021, 2. splátka 3000 Kč je splatná k 15.5.2021,
3. splátka 3000 Kč je splatná k 15.6.2021, 4. splátka je 3500 Kč je splatná k 15.7. 2021 v případě platby celého výcviku. 

Storno podmínky
Storno poplatek do 30.10. 2020 je 10 % z poslané zálohy. Záloha je do 30 dní vrácena účastnici zpět.
Storno poplatek do 15.12. 2020 je 30 % z poslané zálohy. Záloha je do 30 dní vrácena účastnici zpět.
Storno poplatek do 15.1. 2021 je 50 % z poslané zálohy. Záloha je do 30 dní vrácena účastnici zpět.

Záloha je nevratná a je tak storno poplatkem při zrušení rezervace na LDA po 15.1. 2021 a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha je do 30ti dní vrácena zpět, snížená o storno poplatek ve výši 250 Kč za organizační a účetní úkony.

Účastnice tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Loona Dance Academy si vyhrazuje možnost z organizačních a provozních či jiných závažných důvodů kdykoli změnit místo, den konání či cenu seminářů nebo seminář zrušit v rámci LDA 2.

Registrované účastnice v tomto případě budou obeslané emailem, dle potřeby kontaktované telefonicky, přičemž s těmito učastnicemi bude domluveno, zda využijí jiný termín, jiný seminář, nebo zda využijí možnosti vrácení své platby do 30 - ti dnů.

Převzetí vlastní odpovědnosti
Účastnice se zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost.
Účastnice po celou dobu trvání studia na LDA 2 nese za sebe a za to, co dělá plnou zodpovědnost.

Je- li účastnice v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením na LDA 2 o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat LDA, výkonnou ředitelku Gabrielu Borskou na academy@loona.cz a spolu s ní rozhodnout o své účasti.

Je -li účastnice těhotná, je povinna ihned na začátku studia, případně ihned jakmile se o této skutečnosti dozví, lektorský tým na místě informovat.

Účastnice si je vědoma, že v průběhu studia na LDA, v rámci jednotlivých seminářů může být vystavena fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že semináře v rámci studia na LDA 2 nejsou lékařskou či psychoterapeutickou péčí. Semináře v rámci studia na LDA 2 jsou formou osobního rozvoje a psychické a fyzické regenerace .
Pokyny jsou pro účastnici pouze návrhy, kterými se účastnice řídí dle vlastního uvážení.

Účastnice prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produtků, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky, na průběh seminářů v rámci LDA 2 či není jinak vážně zdravotně indisponována.

LDA je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice na semináři v rámci studia LDA 2 a nebo ukončit účast na studia LDA 2. V takovém případě bude platba za seminář v rámci studia LDA 2 či platba za následující studium v LDA 2 navrácena. Rozhodne-li se účastnice v průběhu studia na LDA 2 přerušit svoji účast z jakéhokoliv důvodu (vč. zdravotních důvodů), platba se nevrací.

Ochrana a souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s případným pořízením obrazového záznamu semináře v rámci LDA pro referenční účely lektora. Zároveň se zavazuji, nepořizovat na semináři v rámci LDA žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých moji osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze, která je ve vlastnictví Loona dance academy s.r.o., IČO 04826141 a které budou použité výhradně na rozesílání pozvánek, novinek Loona dance academy s.r.o..

Odběr těchto pozvánek, novinek a vyřazení mých osobních a kontaktních údajů z databáze vlastníka Loona dance academy s.r.o., lze kdykoliv odvolat písemně na emailové adrese academy@loona.cz. Následně budou vyřazené všechny údaje účastnice z databáze vlastníka Loona dance academy s.r.o., do 30 dní ode dne, kdy odvolání souhlasu je doručeno vlastníkovi databáze.

Vlastník databáze prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely a vylučuje předání třetí osobě bez písemného souhlasu účastnice.

Potvrzuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.
Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá k právním úkonům a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.


Tímto prohlašuji, že jsem výše uvedené podmínky mé účasti na semináři četla a souhlasím s nimi a souhlas stvrzuji odesláním tohoto online formuláře.

Přihlášku stvrzujete z důvodu ochrany naší školy - Loona Dance Academy s.r.o. před zažalováním z újmy na zdraví fyzickém nebo psychickém.

Charakter výuky: tanec, cvičení není fyzicky nijak náročné, nicméně emoční zátěž a energetická změna může být významná a to jak k lepšímu, tak přechodně k horšímu, stejně jako může nastat přechodné zhoršení potíží Vašeho pohybového aparátu, ženských orgánů či močového měchýře.


UPOZORNĚNÍ: bez souhlasu těchto Podmínek účasti na LDA není studium na LDA možné.